consilier-prezidential-guvernul-romaniei-a-mintit-oficial-100121-1

Guvernul Romaniei – Ordonanta de Urgenta – Modificari Importante la Legea Medierii

Guvernul României a adoptat astăzi prin Ordonanţă de urgenţă modificări importante la legea medierii, necesare şi utile corpului profesional al mediatorilor şi medierii.

Noile prevederi au fost adoptate ca urmare a întâlnirilor interinstituţionale desfăşurate între Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Consiliul de Mediere desfăşurate pe parcursul ultimelor luni şi ca rezultat al comisiei mixte constituite în acest sens.

Data de 24 noiembrie 2012 va reprezenta un punct de referinţă în istoria medierii din România când în urma întâlnirii comisiei mixte Consiliul de Mediere – Consiliul Superior al Magistraturii, a fost schiţat textul propus pentru adoptare, text care constituie baza ordonanţei de guvern adoptate.

Ulterior, au avut loc discuţii instituţionale între conducerea Consiliului de Mediere şi decidenţii din domeniu, rod al cărora, propunerea conturată s-a transformat în text de lege. Modificarea legislativă este o materializare a eforturilor instituţionale corelate şi rezidă dintr-o necesitate la nivel de politici de stat.

În lumina noilor modificări, procedura medierii îşi va consolida rolul în societatea românească, în acord cu prevederile europene în domeniu şi va deveni un instrument folosit pe scară largă la nivel naţional, cu reale avantaje în ceea ce priveşte degrevarea instanţelor şi creşterea calităţii actului de justiţie.

Consiliul de Mediere, apreciază în mod deosebit implicarea celor două instituţii partenere – Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei – sprijin instituţional fără de care transpunerea în practică a cadrului legislativ în domeniul medierii ar fi fost dificil de realizat.

Consiliul de Mediere salută implicarea Guvernului României în construcţia unui instrument modern de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă – MEDIEREA, în acord cu direcţiile europene în domeniu, subliniate recent la conferinţa despre Justiţie de la Bruxelles, conferinţă la care Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Consiliul de Mediere au fost reprezentate.

Consiliul de Mediere, organismul naţional de coordonare şi reglementare în domeniul medierii, instituţie aflată în slujba medierii şi a mediatorilor, îşi exprimă aprecierea faţă de membrii corpului profesional al mediatorilor, fără implicarea cărora medierea nu ar fi fost facut aceşti paşi importanţi în România. Noile modificări legislative ne obligă şi ne responsabilizează suplimentar pentru momentul cheie – 1 februarie 2013 – dată începând cu care profesia de mediator va susţine un examen de mult aşteptat şi de o importanţă capitală, examen pe care avem încrederea că îl vom promova „magna cum laude”.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Art. I – Legea nr.192/2006privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatului (1) al art. 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.2 – (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

(11) Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei.

(12) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art.601 lit. a) – f).

2. Alineatul (2) al art.59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Părţile acordului de mediere se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art.438 – 441 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.”

 

3. Alineatul (1) literele f) şi g) ale articolului 601 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi acazurilor în care părţile aleg să recurgă laprocedura prevăzută la art. 1013-1024 sau la cea prevăzută la art. 1025-1032 din Codul de procedură civilă.

g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul;dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat.

4. Alineatul (2) al articolului 601 se abrogă.

5. După art. 601 se include un articol nou, art. 602, cu următorul conţinut:

„Art. 602 – (1) Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Prevederile art.2532 pct.7 din Codul civil sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Acceptarea participării sau participarea la şedinţa de informare nu constituie o recunoaştere a dreptului ce ar face obiectul litigiului şi nu întrerupe cursul prescripţiei.”

6. Alineatul (1) al art. 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre, dispoziţiile art.438-441 din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art. II Termenul prevăzut la art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 9 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 februarie 2013.”

Art. III – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată se aplică numai proceselor începute după intrarea acesteia în vigoare.

PRIM MINISTRU

Victor Viorel PONTA

Comments are closed